تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

 

 

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

 

 

آیا می خواهید میزبانی شما در همه جهات تمام و کمال باشد؟ ،این مقاله به شما کمک می کند تا یک میهمانی بی نقص داشته باشید.

 


۱- بهتر است آقا و خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یكدیگر بنشینند.

 


2- اگـر فرد مهمی‌ میهمان بود می‌باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.

 


3- بطوری كلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب داده شود كه هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی كنار یكدیگر قرار نگیرند.

 


4- زوج متاهل باید روبروی یكدیگر و زوج نامزد باید در كنار یكدیگر بنشینند.

 


5- بهتر است گروههای سنی در كنار یكدیگر بنشینند به طوری كه بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.

 


6- غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری می‌گردد.

 


7- دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند. از دستمال سفره تنها برای تمـیز كردن مختصر دهان باید استفاده كرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خــواستـید صندلی خود را برای مدت كوتاهی ترك كنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید كه دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه آن گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نكنید)

 


8- پیش از آن كـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نكرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا كرد.

 


9- در حین غذا بهیجوجه نباید میز غذا را ترك كنید مگر در موارد اضـطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در ایــن هنگام عذرخواهی كنید و میز را ترك كنید.

 


10- اگر چیزی روی میز خواستید كه دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نكنید آن را بردارید بلكه از فردی كه به آن نزدیك است بخواهید كه آن را به شما بدهد.

 

 

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

 

 

11- هنگامیـكه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.

 


12- برای بریدن و خردكردن غذا چنگال را با دست چپ و كارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را كه می‌خواهید ببرید محكم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل كنید.

 


13- در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.

 


14- حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز كنید.

 


15- اگر تكه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر كرد با عذر خواهی میز را تـرك كـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج كنید.

 


16- آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.

 


17- لقمه های كوچك برداشته و با دهان بسته غذای خود را بجوید. هیچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجوید و یا با دهان پر صحبت نكنید.

 


18- هیچگاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه اضافه نكـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی‌به میزبان و آشپز میباشد.

 


19- هیچگاه سر میز غذا سیگار نكشید.

 


20- هنگامی‌كه از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید.

 

 

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

 


21- هنگامی‌كه در رستوران میهمان میباشید هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی كنید غذای گرانقیمتی سفارش ندهید.

 


22- در رسـتـوران بهـتــر است غذایی سفارش دهید كه صرف آن با كارد و چنگال مقدور باشد. غذاهایی كه باید با دست خورده گردند را به مـوقعـیـتـهای غــیر رسمی‌اختصاص دهید.

 


23- هرگاه سوپ داغ بود برای خنك كردن به آن ندمید بلكه صبـر كنـیـد تـا خــودش خنك گردد. چای را نیز برای خنك شدن در نعلبكی نریزید.

 


24- هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نكشید بلكه از لبه قاشق سوپ را اندك اندك بنوشید.

 


25- هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت كمك بخواهید.

 


26- برای خارج كردن استخوان و یا غضروف غذا را از قاشق و یا چنگال كمك بگیرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهید.

 


27- غـذاهـایی را كـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از: تكه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا،صــدف و خرچنگ خوراكی، بال و استخوان مرغ، ساندویچ، میوه های كـوچـك، شیرینی، سیب زمینی سرخ كرده، چیپس، ترشی، سبزیجات و پیتزا.

 


28- اگر ندانستید چگونه باید غذا را میل كنید بهتر است به دیگران نگاه كنید.

 


29- هیچ گـاه كـارد و چـنـگال و قـاشقی را كــه استـفاده كرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلكه آنها را روی بشقاب بگذارید.

 


30- هنگام صرف غذا خم نشوید و صورت خود را به سمت غذا نبرید بـلكه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببرید.

 

 

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

 


31- اگـر قـاشـق و یـا كـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست كنید.

 


32- هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی لباس میهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از وی عذرخواهی كرده و بگذارید خود فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز كند خودتان اقدام بـه تمیز كردن لباس فرد نكنید.

 


33- هرگاه فردی از شما درخواست نمك و یا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمك را به وی بدهید حتی اگر فرد تنها یكی از این دو را درخواست كرده باشد.

 


34- پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را بـا دسـتـمال پاك كنید تا جای لك چربی روی لیوان شما نمایان نگردد.

 


35- از واژه های "متشكرم" و "لطفا" در میز غذا بسیار استفاده كنید.

 


36- اگر حشره، تار مو و یا هر چیز دیگری را در غذای خود یافتید آن را اعلام نكنـید بلكه مخفیانه آن را از غذایتان خارج كنید.

 


37- همیشه در انتهای صرف غذا از مـیـزبـان و یـا آشــپز تشكر كرده و از غذا تعریف كنید حتــی اگــر غذا زیاد هم خوشایند نبود باز تشكر كنید. لازم نیـست دروغ بگویـیـد، مـثـلا میتوانید از سس غذا تعریف كنید.

 


38- هنگام صرف غذا خود را نخارانید، سرفه نكنید و بینی خود را تمـیـز نـكنـیـد. هـرگـاه خواستید عطسه كنید حتما جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید.

 


39- هنگام صرف غذا سر خود را شانه نكرده و یا با لوازم روی میز بازی نكنید. بـا صدای بلند نیز صحبت نكرده و دستكش نیز دست نكنید.

 


40- سعی كنید رومیزی را تا انتهای صرف غذا پاكیزه نگاه دارید.

 

 

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

 


41- هنگای كه صرف غذایتان پایان یافت بـاید كارد و چنگال خود را به صـورت اریـب روی بشـقـاب قـرار دهـیـد. اگــر هـم خواستید كه میز را برای مدت كوتاهی ترك كنید، بـاید كـارد و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا دیگران و پیشخدمت مطلع گردند كه شما بازخواهید گشت.

 


42- طـرز چــیدن میز معمولا به این قرار است: بشقاب در وسط، قاشق، كـارد و لـیـوان سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت چپ.

 

 

آداب یک پذیرایی رسمی و تشریفاتی

 


A: دستمال سفره


B: بشقاب


C: كاسه سوپخوری


D: بشقاب مخصوص نان و كره همره با كارد كره


E: لیوان آب


F-G: لیوان برای نوشیدنیهای دیگر


H: چنگال صرف ماهی


I: چنگال غذاخوری


J: چنگال صرف سالاد


K: كارد غذا خوری


L: كارد مخصوص ماهی


M: قاشق سوپخوری


N: قاشق دسر وچنگال صرف كیك

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

 

مواد غذايي مفيد و منابع آنها

 


مواد مغذي در كدام مواد غذايي وجود دارند؟


پروتئين:

شير مادر، شير تازه، پودر شير، بادام زميني، حبوبات، پنير، تخم مرغ ، ماهي، گوشت قرمز، گوشت مرغ.

 


ويتامين آ:


شير مادر
به ويژه آغوز، شير، كره، تخم مرغ، جگر، سبزي با برگ سبز تيره، كدو تنبل، انبه، هويج.

جگر به اندازه يك تخم نرغ متوسط، يك هويج كوچك، يك انبه كوچك، 5/1 فنجان سبزي هاي با برگ سبز تيره (خردشده)، يك عدد سيب زميني شيرين متوسط، يك ليتر شير پاستوريزه هر كدام تقريبا 500 واحدرتينول ويتامين آ دارند.اسيد فوليك:


جگر
، ماهي، بادام زميني، حبوبات، پرتقال، سبزي با برگ سبز مانند اسفناج، روغن دانه ها.

ويتامين B1 يا تيامين:

جگر، شير، تخم مرغ، گوشت قرمز، ماهي، گوشت پرندگان، حبوبات.

ويتامين B2 يا ريبوفلاوين:

شير، تخم مرغ، جگر، گوشت، ماهي.

ويتامين B12يا نياسين:

شير
، گندم، ماست، جگر، گوشت قرمز، ماهي، بادام زميني.ويتامين C:


شير مادر، شير تازه، سبزي هاي با برگ سبز تيره، گوجه فرنگي، فلفل سبز، كدو تنبل، ميوه هاي تازه به ويژه پرتقال، ليمو، شاه توت و توت فرنگي، سيب زميني، موز رسيده، كلم، هويج، انبه.ويتامين D:


شيرهاي غني شده، كره، پنير، ماهي هاي چرب، تخم مرغ، جگر، روغن كبد ماهي و نورآفتاب كه منبع اصلي تامين ويتامين د است.

 


آهن حيواني يا Haem:

جگر، قلب، گوشت، جوجه، ماهي.آهن Non Haem:


غلات، حبوبات، كه مقدار جذب آهن اين گروه بستگي به ساير مواد غذايي دارد كه همراه با آنها مصرف مي شوند.

اضافه كردن ويتامين ث، گوشت يا ماهي يا مرغ يا جگر به غذا، دريافت يا جذب آهن را زياد مي كند. چاي و قهوه جذب آهن را كاهش مي دهند.يد:


غذاهاي دريايي مثل ماهي، ميگو و ...، نمك يددار.كلسيم:


شير مادر، شير تازه، ماست (لبنيات)، پودرشير، و ... پنير، ماهي هاي كوچك كه استخوان ريزي دارند و به طور كامل (با استخوان ها) قابل خوردن هستند. نخود و لوبيا سبز، سبزي هاي با برگ سبز تيره.روي:


شير مادر، لوبيا (چيتي، قرمز و...) ماهي، گوشت قرمز، ذرت، آجيل، غلات با پوست و حبوبات.سديم:

در بيشتر غذاها وجود دارد. سديم را به مقدار كافي از غذاهاي طبيعي مي توان به دست آورد و نيازي به اضافه كردن نمك نيست.پتاسيم:


بيشتر غذاها منبع خوب پتاسيم هستند. بهترين منبع پتاسيم عبارتند از ميوه ها به ويژه موز، آب آناناس، سبزي ها مثل اسفناج، كدو تنبل، حبوبات و سيب زميني با پوست.

 

 

 ادامه مطلب

 

 

طرز تهیه کیک شکلاتی به شیوه مارتا استوارت

 

 

این نوع کیک شامل شکلات به میزان فراوانی است که روی آن را هم یک لایه شکلات می گیرد.

 


زمان: 45 دقیقه

 

 

زمان کلی: با سرد شدن کیک 1 ساعت و نیم

 


مواد لازم:

 

 

کره
یک فنجان کمی برای چرب کردن ته ظرف
کاکائو (شیرین نباشد)
یک دوم فنجان و مقداری هم برای ماهی تابه
آرد
دو فنجان
بکینگ پودر
یک دوم قاشق چای خوری
جوش شیرین یک دوم قاشق چای خوری نمک یک دوم قاشق چای خوری شکر یک و یک دوم فنجان تخم مرغ بزرگ 2 عدد
زرده تخم مرغ بزرگ 2 عدد
شکلات آب شده 6 اونس( هر اونس برابر با 31/1گرم) وانیل 1 قاشق چای خوری سرشیرکم چرب 1 فنجان

 

 

طرز تهیه :

 


فر را تا 350 درجه فارنهایت گرم کنید. تا 8 اینچ(هر اینچ معادل 2/54 سانتى متر) اطراف ماهی تابه را چرب کنید. کاکائو را داخل ماهی تابه بپاشید. ته ماهی تابه را با کاغذ پوستی بپوشانید. در یک کاسه سایز متوسط، آرد، کاکائو، بکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را بریزید و هم بزنید.

 


با یک همزن برقی در یک کاسه بزرگتر، کره و شکر را با هم مخلوط کنید تا رنگ آن شفاف شود و پف کند. زرده و سفیده تخم مرغ را در یک لحظه به آن اضافه کنید، بعد از اینکه هر کدام از مواد را اضافه می کنید خوب هم بزنید. سپس وانیل و شکلات را اضافه کنید. با درجه کم همزن، آرد را در سه نوبت، سرشیر را در دو نوبت اضافه کنید، و آرد را در ابتدا و انتها بریزید.

 


مایه کیک را در ماهی تابه به دو نیم تقسیم کرده و صاف کنید. اجازه دهید کیک آنقدر بپزد تا وقتی که یک خلال دندان را در قسمت مرکزی کیک فرو کردید تمیز بیرون بیاید. یعنی 40 الی 45 دقیقه. اجازه دهید تا 15 دقیقه ماهی تابه سرد شود. یک چاقو را دورتادور هر ماهی تابه فرو کنید و کیک را برگردانید تا کاملا سرد شود.

 


از یک تخته مخصوص کیک پزی دور دار استفاده کنید و کیک را روی آن سطح برعکس کنید. یکی از کیک ها را روی ورقه بگذارید و قسمت بالایی آن را با یک سوم شکلات آغشته کنید. دومین کیک را روی آن بگذارید و شکلات باقیمانده را روی آن بریزید و اطراف کیک را هم با آن آغشته کنید. از دو کفگیر فلزی استفاده کنید و با دقت شکلات ها را روی آن بپوشانید و داخل یک سینی بگذارید.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

 

 

قاب آینه مدرن

 

 

قاب با لوله های PVC

 


قاب درست کنید

 

 

قاب آینه مدرن

 

 

یک قاب زیبا، بامزه و هنری بسازید. از مراحل زیر که توسط میشل بسچن توضیح داده شده برای ساخت آن پیروی کنید.

 

 


لوله ها را تکه تکه ببرید.

 

 

قاب آینه مدرن

 

 

با استفاده از دستگاه برش لوله های 1، 2/1 و 3 اینچی را ببرید. لوله های با ضخامت مختلف باعث ایجاد تعداد زیاد تری لوله می شود.

 

 


دقیق قرار دادن

 

 

قاب آینه مدرن

 

 

قطعه های لوله ای را به طور دقیق دور یک قاب 4*2 بچینید و با دقت در خط های مستقیم دور قاب قرار دهید.

 

 


با چسب لوله ها را بچسبانید

 

 

قاب آینه مدرن

 

 

لوله های PVC را با استفاده از چسب های بدون بو و محکم به یک دیگر بچسبانید. و بگذارید تا چسبها کاملا خشک شده و به بچسبند بعد قاب چوبی را از داخل آن خارج کنید و داخل آن آینه بیندازید .امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

 

 

تغذیه سالم

 

آيا مي دانيد : کسانيکه روزانه آجيل مصرف مي کنند 30 الي 50 درصد کمتر دچار سکته قلبي وبيماريهاي قلبي مي گردند؟

 

آيا مي دانيد: اگر از روغنهاي امگا 3 استفاده کنيد ديرتر به فراموشي مبتلا مي شويد؟(مثل روغن کانولا يا روغن بزرگ)

 

آيا مي دانيد: بيشترين کلسترول در جگر، کليه(قلوه) ، زرده تخم مرغ و کمترين کلسترول در گوشت و پنير است.


آيا مي دانيد: مصرف روزانه ميوه و سبزيجات کلسترول بد (LDL ) خون را 1% الي 10% کاهش ميدهد؟

 

تغذیه سالم

 

آيا مي دانيد: مصرف بادام در برابر بيماريهاي قلبي و ديابت شما را محافظت مي کند و مصرف آن 8% تا 12% ميزان ( LDL ) را کم ميکند.


آيا مي دانيد: کسانيکه منيزيم به اندازه کافي دريافت ميکنند کمتر دچار سکته قلبي و فشار خون بالا مي گردند.(منابع آن مثل آجيل ،بادام زميني ،سبزيهاي با برگهاي تيره وسويا)


رژيم غذايي سالم و تغذيه مناسب
آيا مي دانيد :اگر ورزشکار حرفه اي هستيد بايد منيزيم بيشتري دريافت کنيد .

 

آيا مي دانيد: کروم سبب افزايش اثر انسولين شده و حتي کمبود آن سبب شرايطي شبيه ديابت مي گردد.(منابع آن مثل گوشت،جگر و غلات)

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

مستندات نشان می دهد از اوایل قرن نخست پیش از میلاد پای قورباغه یک خوراک متداول در جنوب چین بوده است. آزتک ها نیز به عنوان طرفداران این خوراک شناخته می شوند.

 

خوراک پای قورباغه

 

مستندات نشان می دهد از اوایل قرن نخست پیش از میلاد پای قورباغه یک خوراک متداول در جنوب چین بوده است. آزتک ها نیز به عنوان طرفداران این خوراک شناخته می شوند. به گزارش تایمز آنلاین، اما در تاریخچه نوشتاری مفصل طبخ و غذای رومی ها این خوراک جایگاه ناچیزی را به خود اختصاص داده و تا قرن ۱۲ و هنگامی که به طور غیرمنتظره یی در مراسم سالانه کلیسای کاتولیک فرانسه ظاهر شد، هیچ گاه در اروپا به حساب هم نمی آمد. ظاهراً مقامات کلیسا طی یکی از آن دوره های مکرری که تصور می شد راهبان خیلی چاق شده اند، به آنها دستور می دهند تا روزهای معینی در سال از خوردن گوشت خودداری کنند. راهبان نیز به طور زیرکانه یی قورباغه را از دسته ماهی ها که خود گوشت محسوب نمی شدند به حساب آوردند.

 

رعیت گرسنه اما دیندار فرانسه نیز به تبعیت از آنها پرداخت و به این شکل این غذای لذیذ ملی پا به عرصه وجود نهاد. طی دهه نخست قرن هفدهم و در «کوئیزین» دایره المعارف عظیم الکساندر دوما (که پس از مرگ وی در سال ۱۸۷۳ منتشر شد) در برابر واژه سایمون چنین آمده است؛ «او با پروار کردن قورباغه هایی که از زمین هایش برای او فرستاده می شد و فروش آنها به بهترین رستوران های پاریس که ارائه این خوراک در آنها مد بود، ثروت قابل توجهی به دست آورد.» از اوایل قرن گذشته و در سال ۱۹۰۸ که سرآشپز مشهور آگوست اسکوفیر غذایی که آن را «ران حوری سپیده دم» می نامید برای اولین بار در مهمانی شامی در هتل ساووی لندن به افتخار شاهزاده ولز سرو کرد؛ پای قورباغه هرچند به طور محدود، در بریتانیا نیز از غذاهای لذیذ به شمار می آمد. با سوپی که اسکوفیر ران های آن را به همراه ادویه معطر، به آرامی پخته و در سس ژله یی از فلفل قرمز خوابانده و سپس با برگ های ترخون تزیین کرده و روی آن عصاره قورباغه های امریکایی ریخته بود، ران حوری تبدیل به شگفت انگیزترین غذای طبخ شده فصل شد.

 

رولاند بوئف رئیس ۷۰ساله انجمن طعم و مزه قورباغه را چنین بیان می کند؛ فرانسوی ها هرساله چهار هزار تن ران قورباغه می خورند اما این مقدار با آنچه در آسیا، امریکای جنوبی و امریکا مصرف می شود، اصلاً قابل مقایسه نیست و این امری است که جمعیت قورباغه ها را در جهان به سوی انقراض می کشاند. در نمایشگاهی که همه ساله حدود ۲۰ هزار طعم شناس و طرفداران خوراک ران قورباغه طی دو روز در این نمایشگاه شرکت می کنند، حدود هفت تن ران قورباغه طبخ و خورده می شود.

 

اما مساله یی که وجود دارد، این است که وقتی نمایشگاه آغاز می شود، رنه کلمنت، رزیدنس هرو و دیگر رستوران ها و مراکز پرورش آبزیان باید این تعداد دوزیست را در دریاچه هایی تا شعاع ۲۰ مایلی این شهر تامین می کردند اما امروزه هیچ یک از این قورباغه ها حتی از خود فرانسه تامین نمی شوند و همه از کشور های دیگر تهیه می شوند.

 

اما دیگر آن روز ها که فقط در فرانسه قورباغه خورده می شد، گذشته و در هزار سال گذشته در سایر نقاط جهان نیز مانند فرانسه، طبخ و خوردن دوزیستان به عنوان یکی از خوراک های شناخته شده و بسیار مورد توجه در عادت غذایی بسیاری از ملل قرار گرفته به طوری که جمعیت این دوزیستان به دلیل صید بی رویه و دیگر نارسایی هایی که بشر باعث آنها شده، در خطر انقراض قرار گرفته اند. تالاب ها به فاضلاب هایی بدل شده اند که مملو از اجساد و امعا و احشا این دوزیستان هستند و بیماری های مختلف بسیاری از آنها را تلف می کند و حشراتی که قورباغه ها از آنها تغذیه می کنند نیز در حال نابودی هستند. این زنگ خطر باعث شد وزارت کشاورزی و دامپروری فرانسه از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ در بخش هایی از این کشور محدودیت هایی اعمال و صید صنعتی قورباغه را ممنوع اعلام کند.

 

امروزه بخش های محدودی از فرانسه اجازه دارند تعداد محدودی قورباغه را به این شرط که در همان محل کباب یا سرخ شوند، و تنها برای مصارف شخصی صید کنند اما برخی صیادان قانون شکنی می کنند. دو سال پیش دادگاهی در وسول چهار مرد را به دلیل صید بیش از حد قورباغه در این منطقه مجرم شناخت. سردسته این شکارچیان خود به صید حداقل ۱۰ هزار قورباغه و فروش آنها به قیمت هر یک ۳۲ سنت اعتراف کرد.

 

با وجود چنین قوانین و وضع جرائم نقدی تا ۸۵۰۰ یورو و مصادره وسایل و ابزار صیادان به نظر می رسد پیشرفت های خوبی حاصل شده و به همین دلیل است که هفت تن قورباغه یی که قرار است در این نمایشگاه سالانه مورد استفاده قرار گیرد پیشاپیش از اندونزی به صورت بسته های یخ زده در جعبه های مقوایی وارد فرانسه شده است. مدت طولانی است که دانشمندان معتقدند فعالیت های انسان در این زمینه باعث شده تنوع زیستی جهان پی در پی رو به کاهش رود و به نظر می رسد از این میان دوزیستان بیش از دیگر گونه های جانوری در خطر باشند. چنین تصور می شود که این جانوران به دلیل نوع دوگانه حیاتی که در خشکی و آب دارند، در مقابل تغییرات آب و هوایی نسبت به دیگر انواع جانوران تا دو برابر آسیب پذیرترند و پوست تراونده و نفوذ پذیر آنها نسبت به مواد مسموم بسیار سریع تر واکنش نشان می دهد.

 

در این میان فرانسه بیش از همه مقصر است. با توجه به آمار رسمی فرانسه سالانه ۷۰ تن ران قورباغه را به مصرف داخلی می رساند و از سال ۱۹۹۵ تاکنون هر ساله بیش از چهار هزار تن واردات قورباغه داشته است. علاوه بر رویداد ها و مراسم محلی متداول مانند این نمایشگاه، یک رستوران دار و سرآشپز سه ستاره به نام جرج بلانک، در منوی خود ۱۹ دستور غذایی مختلف از خوراک قورباغه را در رستوران خود در شهر وننان ارائه می دهد. بلژیک و لوکزامبورگ نیز در این زمینه فعالیت زیادی دارند.

 

اما با کمال تعجب باید گفت کشوری که در واردات و طبخ قورباغه دوش به دوش فرانسه پیش می رود، ایالات متحده است. ران قورباغه به ویژه در قسمت های مهاجرنشین فرانسوی امریکا مانند لوئیزیانا، جایی که دوست دارند شهرشان را پایتخت قورباغه جهان نام نهند، مصرف بالایی دارد. این خوراک در آرکانزاس و تگزاس نیز بسیار باب طبع بوده و اکثراً به صورت سرخ شده و همراه با نانی مخصوص سرو می شود. یکی از این رستوران ها در سایت خود تصویری از رئیس جمهور باراک اوباما را با نگاهی سرشار از رضایت به بشقابی از ران قورباغه و در حال به دندان کشیدن ران قورباغه، به نمایش گذاشته است.

 

با این حال می توان گفت حریص ترین قورباغه خواران در آسیا و در کشور هایی مانند اندونزی، چین، تایلند و ویتنام زندگی می کنند. امریکای جنوبی نیز یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرف قورباغه محسوب می شود. امروز اندونزی با میزان صادرات سالانه بیش از پنج هزار تن قورباغه به نقاط دوردست جهان بزرگ ترین صادرکننده این کالا محسوب می شود.

 

مقداری از این قورباغه ها پرورشی هستند اما این تنها درصد کمی از این صادرات را دربرمی گیرد. تلاش هایی صورت گرفته تا قورباغه به صورت صنعتی در ایالات متحده و اروپا پرورش داده شود اما تاکنون موفقیت چندانی حاصل نشده زیرا به دلایل عدیده یی از جمله مساله تغذیه، انواع بیماری هایی که قورباغه را تهدید می کند و علل زیستی پرورش قورباغه تجارتی کم سود و ذاتاً مخاطره آمیز است. در آسیا قورباغه به صورت صنعتی پرورش داده می شود اما میزان آن بسیار ناچیز و محدود است و کسانی که چنین کاری انجام می دهند، اکثراً خانواده هایی هستند که برای امرار معاش به چنین کاری روی آورده اند. افرادی که خوراک قورباغه مصرف می کنند، معتقدند طعم آن چیزی میان مزه ماهی و جوجه است با این حال طعم آن تا حد زیادی به چاشنی و قیمت رستورانی که در آن این خوراک را صرف می کنید، بستگی دارد.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

 

 

 

در آن صبحگاه زودهنگام، هوا ناگهان دگرگون شد. بارش برف به تازگی پایان گرفته بود. خورشید که درآمد، برف‌ها داشتند کم کم آب می‌شدند. اما چون خیابان کثیف بود برف‌های آب شده، رنگ گل آلودی به خود می‌گرفتند. باریکه‌های آب از لب پنجره کوچکی که به حیاط پشت خانه باز می‌شد، به پایین می‌چکید. خوب که دقت می‌کردی، می‌توانستی اتومبیل‌هایی را در خیابان ببینی که بی توجه به مردم کوچه و بازار، با شتاب از میان گل و لای ناشی از بارندگی، در رفت و آمد بودند. مرد مشغول چپاندن لباس‌هایش، در چمدان شد از مدت‌ها پیش فکر رفتن به سرش زده بود. همان طور که داشت با عجله لباس‌ها را در چمدان جا می‌داد، صدای پایی شنید. انگار همسرش بود که داشت داخل اتاق می‌شد. نگاهش کرد. داشت به او می‌خندید. مرد سرش را به کارش گرم کرد. اما صدایش را شنید

 


- راستی! می‌دانستی چقدر خوشحالم که داری از پیش من می‌روی؟
مرد بی آن که به حرف او توجه کند، دوباره سرگرم کارش شد.
- تو آن قدر بی رحم و بی تفاوتی که حتی نمی‌توانی به من نگاه کنی. می‌توانی؟
مرد باز هم سکوت کرد. اما در نگاهش، می‌شد حرص و شیطنت را با هم دید.
زن به ناگاه متوجه عکسی درون قاب شد. به آن خیره شد. قاب عکس روی تخت افتاده بود. جلوتر رفت و آن را برداشت. مرد نگاهش را، به سمت زن برگرداند. همسرش را دید که داشت اشک‌هایش را پاک می‌کرد. همان طور که به قاب عکس خیره شده بود، اشک در چشمانش حلقه زده بود. قاب عکس را که سپیدی لباس عروسی اش از گوشه آن نمایان بود، محکم به صورتش گرفته بود. برای لحظه ای به مرد خیره شد. اما انگار تصمیمش را گرفت. می‌خواست به اتاق نشیمن برود. راهش را به سمت در کج کرد.
- با تو هستم! قاب عکس را بگذار سرجایش! اصلا آن را به من بده!

 

زن با شنیدن صدای مرد برای لحظه ای در چهارچوب در ایستاد. از روی خشم به مرد نگریست و لب‌هایش را گزید.

- تو فقط حق داری وسایل و لوازم شخصی ات را، با خودت ببری. پس زودتر آن‌ها را بردار و از این جا برو.
مرد در حالی که داشت در چمدانش را محکم می‌کرد، چشم غره ای به او رفت. اما پاسخش را نداد. چمدان را بست. کت و بارانی اش را پوشید. انگار می‌خواست از اتاق برود بیرون. به دور و برش نگاهی انداخت. دستش را سمت کلیدهای چراغ برد. پیش از خاموش کردن چراغ اتاق خواب، دور و بر آن را، با یک نگاه از نظر گذراند. انگار مطمئن شد چیزی جا نگذاشته است. سمت اتاق نشیمن رفت. همسرش در آستانه در آشپزخانه ایستاده و بچه شان را، در بغل گرفته بود. داشت او را می‌بوسید. اما صدای مرد او را به خود آورد.
- با تو هستم! بچه را آماده کن. او را هم با خود می‌برم. عجله کن. وقت زیادی ندارم!
زن در حالی که بهت، حیرت و بغض در نگاهش موج می‌زد، سرش را به نشانه نارضایتی تکان داد.

- نه. هرگز. مگر دیوانه شده ای؟ این بچه من است. او را کجا می‌خواهی ببری؟
مرد کلافه شده بود. دندان‌هایش را به نشانه خشم به هم فشرد.
- خواهش می‌کنم برای او نقشه نریز! من بچه ام را می‌خواهم. البته می‌توانی چند ساعتی با او باشی. اما یکی را می‌فرستم دنبالش. وسایلش را آماده کن.
زن همان طور که به کودک خیره شده بود گفت:
- تو هرگز حق نداری از بچه حرف بزنی! اصلا می‌دانی! راستش را بخواهی هرگز حق نداری به او دست بزنی!

کودک که از چند لحظه پیش تر، گریه اش را سر داده بود، صدایش را بلند کرد و مدام جیغ می‌زد و می‌گریست. زن گوشه پتویی را که دور سر کودک پیچیده شده بود، کنار زد. ناگهان دید مرد دارد به سمت او می‌آید.
- محض رضای خدا. داری چکار می‌کنی؟ خدای من!
زن در حالی که از مرد فاصله می‌گرفت، بچه را محکم در آغوش خود فشرد.
- با تو هستم! من بچه را می‌خواهم! تو نمی‌توانی او را از من جدا کنی.
زن این جملات را گفت و داخل آشپزخانه شد. اما ناگهان با صدای مرد، سر جایش میخکوب شد.

 

- مگر نمی‌شنوی؟ بچه را می‌خواهم. بیش از این معطلم نکن! تو دیگر مادر او نیستی. او را با خودم می‌برم.

زن در حالی که اشک امانش نمی‌داد، به سمت اتاق نشیمن رفت. در حالی که بچه را محکم بغل گرفته بود گفت:

- دیگر از بچه ام حرف نزن! از این خانه برو! این جا را ترک کن!

 

 

زن در گوشه ای از اتاق پناه گرفت. رویش را از در برگرداند. داشت تلاش می‌کرد تا بچه را، در یک گوشه از اتاق، پشت اجاق گاز نگه دارد. مرد پیش تر آمد. از آن سمت اجاق گاز، دست‌هایش را دراز کرد. با یکی از دستانش، بچه را محکم گرفت. در حالی که تلاش می‌کرد او را به سمت خود بکشد، با عصبانیت به زن گفت:
- با تو هستم زن! بچه را رها کن، نمی‌فهمی‌باید او را با خودم ببرم.
زن همان طور که محکم کودک را نگاه داشته بود، صدایش را بلند کرد:
- خواهش می‌کنم مرد! بس است دیگر! برو، تو را به خدایی که دوستش داری برو. از این جا برو. محض رضای خدا

کودک سرخ سرخ شده بود. این را می‌شد از رنگ گونه‌هایش فهمید. مدام گریه می‌کرد و جیغ می‌زد. زن و مرد در حالی که برای به دست آوردن بچه با هم کلنجار می‌رفتند، گلدانی را که پشت اجاق گاز آویزان بود، با تکان دادن دست‌هایشان به پایین انداختند. مرد جلوتر آمد تا زن فضای کم تری، برای حرکت داشته باشد. سعی داشت هر طور شده زن بچه را رها کند، تا او را به سمت خود بکشد. دستش که به بچه رسید، او را محکم گرفت. با تمام قدرتی که داشت زن را به سمت عقب تکان داد.

 

- مگر با تو نیستم؟ می‌گویم بچه ام را رها کن. دارد خفه می‌شود. ولش کن!

اما زن ملتمسانه در حالی که نیمی‌از بدن کودک را در اختیار داشت فریاد زد:

- مرد چرا دیوانه شده ای؟ بچه را فشار نده، داری به او آسیب می‌رسانی، با تو هستم کافی است دیگر؟ ولش کن!

مرد هم چنان که از تلاش، برای گرفتن بچه دست بردار نبود گفت:
- این تو هستی که داری به او آسیب می‌زنی. به خاطر خدا هم که شده رهایش کن.
از پنجره اتاق، هیچ نوری به داخل نمی‌تابید. در آن تاریکی خوفناک، مرد با یک دستش انگشتان گره خورده زن را گرفت و با آن کلنجار رفت. انگار داشت موفق می‌شد. بچه گریان را با دست دیگرش، تا نزدیکی‌های شانه اش بلند کرد. زن ناگهان احساس کرد که لای انگشتانش، دارد باز می‌شود. احساس کرد که بدن بچه دارد از او جدا می‌شود. اما هرچه تلاش کرد نتوانست مقاومت کند. به محض باز شدن انگشتانش، ناگهان جیغ زد.
- نه! امکان ندارد. اجازه نمی‌دهم. بچه ام را به تو نمی‌دهم.

 

زن بچه را می‌خواست. دست دیگر او را ، محکم به سمت خود کشید. دور کمر کودک را گرفت و به سمت عقب خم شد. اما مرد بچه را رها نمی‌کرد. مرد هم احساس کرد در این جدال بی‌سرانجام بچه دارد از دستش می‌رود. ناگهان دستش را محکم به دیوار تکیه داد و بچه را با فشار به طرف خود کشید. همسرش نیز دست بردار نبود. تلاش او از فشارهایی که به دست دیگر بچه وارد می‌شد کاملا مشهود بود. بچه همان طور میان اجاق گاز و راه باریکه میان اجاق و دیوار، مانده بود، دستانش سرد شده بود. دیگر صورتش سرخ نبود. سفید شده بود. درست مثل برف‌های بیرون داخل حیاط. مرد احساس کرد دستان بچه از میان انگشتانش رها شده است. زن هم همین احساس را داشت. از محفظه کوچک میان اجاق گاز و دیوار، به هم نگاه کردند. ترس سر تا پای وجودشان را گرفت. بچه چون گلوله برفی سفید میان آن دو نفر رها شده بود. بین دیوار و اجاق گاز. حالا دیگر هیچ کدامشان برای گرفتن او تلاش نمی‌کردند. پشتشان را به دیوار اتاق تکیه دادند. عرق از سر و صورتشان سرازیر شده بود و پس از آن که نفس عمیقی از ته دل کشیدند، صورتشان را در میان دست‌هایشان مخفی کردند. دیگر کار تمام شده بود. در تصمیم شان برای نگه داشتن بچه به تفاهم رسیده بودند. داشتند به این فکر می‌کردند که پس از سال‌ها زندگی مشترک این نخستین باری بود که در یک تلاش جانفرسا، به نقطه اشتراکی رسیده اند. همان طور که اشک در چشمان شان حلقه زده بود، به صورت سپید کودک شان می‌نگریستند که میان دیوار و اجاق گاز، به خواب عمیقی فرورفته بود. انگار او هم خسته شده بود از فرط خستگی دیگر نفس نمی‌کشید.

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond

زيبا ساختن ابروان ميتواند تغيير شگفت انگيزي در ظاهر شما ايجاد کند. منظور من فقط تغيير سبک ظاهر نيست، بلکه حالت چهره شماست. ابرواني که شکل زيبايي دارند مانند قابي براي چشمان شما هستند، درست مانند موهاي آرايش کرده که قاب چهره است و قاب عکس که زيباساز يک نقاشي زيبا ميتواند باشد.

 

اقراق نيست اگر بگوييم که شکل ابرو ميتواند به ظاهر شما جلوه دهد و يا جلوه آن را از بين ببرد. طراحي و درست کردن ابروها دقيقا مثل انتخاب عينک بروي صورت ميباشد که اگر ابروها به فرم صورت نخورند فرم صورت بهم خورده و شکل انرا را تغيير ميدهند. شکل و فرم مورد دلخواه همه اصولاشکل بيضي است که بيشترين در صد افراد سعي بر اين دارند که فرم صورت خود را به اين فرم در اورند. که اين نکته در ارايش تکميلي و ترميمي اجرا ميشودکه اکثر خانمها اين نکته را ناديده مي گيرند.

 

ابروی زیبا

 

داشتن ابروهاي زيبا


ميتوانيد براي کم کردن درد روي ابرو کمپرس يخ بگزاريم. قبل از شروع، نکات زير را بياموزيد:

 

 

ابروان شما از کجا بايد آغاز شوند؟


مداد را در کنار بيني به صورت عمودي نگه ميداريم نقطه طلاقي مداد با ابرو، همان محل شروع ابرو شماست.

 

 

بلندترين نقطه ابرو بايد کجا باشد؟


مدادي را در کنار بيني به سمت قسمت خارجي عنبيه چشم (قسمت رنگي چشم) نگه داريد . محل طلاقي مداد با ابرو، محل بلندترين نقطه ابروي شما را مشحص ميشوند.

 

 

نقطه پاياني ابرو کجاست؟


مدادي را طوري نگهداريد که امتداد آن از کنار گوشه خارجي چشمتان بگذرد. محل طلاقي مداد با ابروي شما دقيقا نقطه پاياني ابروي شماست.

 

ابروی زیبا

 

شکل درست ابرو را پيدا کنيد؟

 

وقتي به ابروي خودتان نگاه ميکنيد، بايد دو خط مرئي وحود داشته باشد. يکي از نقطه شروع ابرو تا بلندترين نقطه ابرو و دومي از بلندترين نقطه ابرو تا نقطه انتهاي ابرو. اين خطوط بايد ممتد و بدون قطعي باشند و در انتها نازک شود.

 

 

(نکته)

 

اگر تا کنون ابرويتان را برنداشته ايد، بگذاريد اولين بار يک شخص متخصص اين کار را براي شما انجام دهد و ابرويتان را شکل بدهد. و همچنين اين را به ياد داشته باشيد که هميشه در جهت رشد مو ابروانتان را برداريد. اين مسئله درد ناشي از کنده شدن مو را کم ميکند..

 


چگونه ابروانتان را برداريد؟


ابروانتان را به سمت بالا برس بکشيد و با قيچي ابرو قسمتهاي اضافه آن را قيچي کنيد. سپس، روي شکل و کمان ابرويتان کار کنيد. به ياد داشته باشيد که فاصله بين ابروان شما بايد به اندازه پهناي چشمتان باشد. و بخش داخلي ابرو بايد از بالاي سوراخ بيني آغاز شود. براي اينکه اين نقطه به راحتي مشخص شود، مدادي را در کنار بينيتان به سمت بالا به صورت عمودي نگه داريد تا نقطه ابتداي ابرو مشخص شود.

 

براي اينکه طول ابرويتان مشخص شود، مداد را از کنار ابرو طوري نگهداريد تا امتداد آن از کنار گوشه خارجي چشمتان بگذرد و به ابرويتان برسد. به اين ترتيب نقطه پاياني ابرو مشخص ميشود. سپس، بايد مشخص کنيد که بالاترين نقطه ابرو يا کجاست.

 

براي اين کار مداد را در کنار بيني قرار هيد تا امتداد آن از کنار قسمت خارجي عنبيه چشم بگذرد و به ابرو برسد.اين کار را روز قبل از مهماني انجام دهيد چون اثار سرخي را بسختي ميتوان با کرم پودر پنهان کرد و اگر روي محل تحريک شده کرم پودر بزنيد امکان جوش زدن و زخم شدن ان خواهد بود.

 

ابروانتان را با يک برس کوچک مثل مسواک به حالت طبيعي برس بکشيد.يک پارچه لطيف گرم روي ابروي خود بکشيد تا برداشتن ابرو آسانتر شود.بهترين حالت چک کردن ابروها بعد از برداشتن ان با چشمان بسته است که مسلما توسط شخص ثالث ميتوان انجام داد.

 

ابروها بايد به نسبت شکل صورتي که مايل هستيد برداشته شوند نه به توصيه دوستان يا دنباله روي از مد.موها را يک به يک بچينيد. آنها را محکم و در جهت رويش مو بکشيد.برداشتن ابرو را از داخل ابرو به سمت خارج ابرو انجام دهيد.

 

هماهنگي ابروهايتان را در آينه چک کنيد و در پايان يک پارچه لطيف سرد روي ابروهايتان بگذاريد تا سرخي پوست را کاهش دهد.اگر درد اين کار زياد بود قبل از ادامه مقداري خمير دندان بر روي ابرويتان بماليد و بگذاريد چند دقيقه بماند. اين کار حالت بيحسي به پوست ميدهد.

 

ابتدا از وسط ابرو، بالاي بيني، شروع کنيد تا به درد آن عادت کنيد. چون اين قسمت از پوست نسبت به پوست بالاي چشم حساسيت کمتري دارد.از موچين جنس خوب و داراي لبه هاي نازک و کيپ استفاده کنيد تا به هتگام برداشتن ابرو موي ابرو را نشکند. اين کار ممکن است باعث عفونت شود.

 

اگر ميخواهيد چهره بازتري داشته باشيد فاصله ابروها را کمي بيشتر کنيد و اگر چشمان کشيده ميخواهيد بگذاريد ابروهايتان به هم نزديکتر باشند.

 

ابروی زیبا


به ياد داشته باشيد:


طبيعي بودن هميشه بهتر است هرگز ابروهايتان را بيش از حد برنداريد. وقتي شکل اوليه را به ابرويتان داديد، نگه داشتن اين شکل آسان است. ابتداي ابرو بايد با گوشه داخلي چشم هماهنگ باشد. کمان ابرويتان نيز بايد با خط بالاي چشمتان هماهنگ باشد.

 

 

درست کردن ابروي نازک و پراکنده


قسمت ابتداي ابرو، دقيقا بالاي گوشه داخلي چشم، بايد پر باشد. اگر ابروان شما نازک و يا کم پشت است، آن قسمت را با مداد ابرو با خطوط نازک مومانند پر کنيد.

 

سپس، با يک برس زبر که در پودر رنگ ابرو فرو کرده ايد کارتان را ادامه دهيد. به اين ترتيب رنگ مداد ابرويتان بيشتر ميشود. هر قدر به کمان ابرويتان نزديکتر ميشويد خطوط را نازکتر کنيد.

 


چگونه بهترين کمان ابرو را ايجاد کنيم؟

 

ترجيحا، کمان ابرو بايد از ابتداي شروع کره چشم آغاز شود. براي مشخص کردن آن از يک گوش پاک کن استفاده کنيد، آن را در کنار بيني خود قرار دهيد و ير روي پلک بالايي چشم خم کنيد. محل طلاقي گوش پاک کن و ابرو بالاترين نقطه کمان ابرو را مشخص ميکند. اصولا ابرو بايد يک سوم اينچ بعد از گوشه خارجي چشم به صورت کمي سربالا به پايان برسد.

 

 

چگونه کمان ابرو بالاتر ببريم؟


براي اين کار بهتر است که زير بالاترين قسمت کمان ابرو را نازکتر کنيد تا کمان ابرو بالاتر برود. به اين ترتيب ظاهر چشمتان نيز بازتر ميشود.

 

 

چه موچيني بهتر است؟


براي برداشتن موهاي اضافه از موچينهاي سر کچ استفاده کنيد. ابروانتان را براي پر نشان دادن به سمت بالا و براي نازک نشان دادن به سمت چپ و راست برس بکشيد. براي اينکه ابرويتان حالتش را حفظ کند از ژل ابرو استفاده کنيد. بهترين موچينها، موچينهاي نوک کجي هستند که قسمت انتهايي زبري دارند و گرفتن مو با آنها آسانتر است. براي کشيدن مو نبايد زور زد. براي کنترل بهتر اين عمل بعضي از موچينها به حالت قيچي هستند. هر دو يا سه سال، وقتي نوک موچين شل شد، بايد موچين خود را تعويض کنيد. هميشه موچين خود را تميز نگهداري. به کمک يک گوش پاک کن آغشته به ماده ضد عفوني يا الکل نوک آن را تميز کنيد. هميشه شب هنگام ابرويتان را برداريد تا قبل از شروع آرايش صبحگاهي آثارسرخي از اطراف ابرو محو شود.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond
فال روزانه حافظ, فال کامل حافظ, فال نامه حافظ, فال حافظ موبایل

طریقه گرفتن فال حافظ :
نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی. ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم! 

فال روزانه حافظ, فال کامل حافظ, فال نامه حافظ, فال حافظ موبایل

حافظ خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (زاده ح. ۷۲۷ (قمری) – درگذشته ۷۹۲ (قمری))، معروف به لسان‌الغیب، ترجمان الاسرار ، لسان‌العرفا و ناظم‌الاولیا شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است.
بیش‌تر شعرهای او غزل هستند که به غزلیات حافظ شهرت دارند. 
گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است. او از مهم‌ترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود. در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه‌ای به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت.
هرساله در تاریخ ۲۰ مهرماه مراسم بزرگ‌داشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. مطابق تقویم رسمی ایران این روز روز بزرگ‌داشت حافظ نامیده شده است. 
گرفتن فال حافظ, فال روزحافظ, حافظ, کد فالحافظ, فال حافظ انبیا, کتاب فال حافظ

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : htdiamond
  یکی از مسائل اصلی و مهم در انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری انتخاب عنوان مناسب برای پایان نامه می باشد. انجام پایان نامه به بهترین نحو در گرو انتخاب موضوع مناسب برای پایان نامه می باشد.
[caption id="attachment_1562" align="aligncenter" width="170"]پایان نامه از ارائه موضوع تا پاور پوینت پایان نامه از ارائه موضوع تا پاور پوینت[/caption]
انجام پایان نامه ، یکی از الزامات تعیین شده جهت اتمام و اخذ درجه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. موفقیت دانشجویان در انجام پایان نامه، در واقع نمایان گر توانایی و آمادگی آن ها در برنامه ریزی، اجرا گزارش یک مطالعه علمی به طور مستقل و سازمان دهی شده در ارتباط با حوزه موضوعی تخصصی تحصیل خود می باشد که یکی از اهداف نهایی دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری است.
یک پایان نامه ی خوب باید دارای ویژگی هایی از قبیل عنوان مفهومی و همچنین محتوای درست و با کیفیت و فهرست منابع صحیح و… باشد و نکته ی مهمی که د ر انجام پایان نامه کارشناسی ارشد وجود دار این است که این پایان نامه از نظر موضوع و محتوا باید در درجه ی بالاتری نسبت به مقاطع قبل قرار داشته باشد.
آغاز فرآیند تفکر و تصمیم گیری در مورد حوزه مطالعه پایان نامه پس از کسب اطلاعات کلی از حوزه های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی آغاز می گردد که این امر به طور معمول، پس از نخستین ترم تحصیلی حاصل می شود.
چاپ مقاله ISI مقاله نویسی و پژوهش در هر مقطع تحصیلی در دانشگاهها ،موضوعی مهم و انکار ناپذیر است و بیشتر زمان دانشجویان و محققان در زمینه ی پژوهش و مطالعه در زمینه مقالات و پایان نامه های متفاوت صرف می شود .
انجام پایان نامه
انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
1.انجام پایان نامه مدیریت
2.انجام پایان نامه حسابداری
3.انجام پایان نامه مکانیک
4.انجام پایان نامه it
5.انجام پایان نامه ادبیات
6.انجام پایا نامه حقوق
7.انجام پایان نامه فناوری اطلاعات
7.انجام پایان نامه مدیریت اجرایی
8.انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
9.انجام پایان نامه جغرافیا
10.انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی
11.انجام پایان نامه فلسفه
12.انجام پایان نامه حقوق خصوصی
13.انجام پایان نامه دکتری
14.انجام پایان نامه مهندسی نفت
15.انجام پایان نامه صنایع
16.انجام پایان نامه معماری
17.انجام پایان نامه عمران
18.انجام پایان نامه کامپیوتر
19.انجام پایان نامه روانشناسی
20.انجام پایان نامه طراحی کاربردی
21.انجام فصل 4 پایان نامه
22.قیمت فصل 4 پایان نامه
23.انجام فصل چهارم پایان نامه
24.انجام پایا نامه برق
25.انجام پایان نامه پژوهش هنر
26.انجام پایان نامه آموزش زبان
26.انجام پایان نامه تربیت بدنی
27.انجام پایان نامه شیمی
28.انجام پایان نامه عمران آب
29.انجام پایان نامه ریاضی
30. نگارش مقاله


ادامه مطلب
رپورتاژ
فال حافظ
انجام پایان نامه ارشد سفارش اینترنتی
رابطه جراحی بینی و شغل افراد
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
تشک رویا
معرفی جاذبه های گردشگری همدان زنجان و تورهای نوروزی 96 هند چین
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
معرفی سرویس کاهش پینگ و نحوه عملکرد آن در ایران
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
چتروم | چت روم شیراز | چت | طراحی جعبه | آریا منتخب | تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | مکمل بدنسازی | طراحی آبنما | درج آگهی | نازایی | فال حافظ |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.